۱۳۸۷ بهمن ۹, چهارشنبه

آگاهی نامه

در مورد گروه های کاری درس مبانی نظری معماری موارد زیر هم به آگاهی می رسد:
1. گروه خانم ها نرگس مردانی و فاطمه جعفری و گروه خانم مریم دربندی و آقای سامان محمد حسن فایل پروژه را ارسال ننموده اند. لطفا در صورت تمایل تا 14 بهمن ارسال نمایید!
2. گروه خانم الهام یارمحمدی و آقای یوسف دهقانپور، متن ارسال شده نامنظم است و احتمالا مطالب نوار دوم و سوم بصورت جابجا تایپ شده است. لطفا متن اصلاح شده را تا 14 بهمن ارسال نمایید.
3. گروهی که جلسه ی نقد آقای مهندس کورش رفیعی را پیاده نمودند، نام خود را در فایل ننوشته اند! لطفا در یک ایمیل دیگر نام گروهشان را ارسال نمایند.
4. گروه خانم ها مریم موسوی و سودابه یاسایی و آقای کامران شفیعی و گروه خانم نیکو گل کار و آقای هادی صفری که قرار بود دو مقاله را ترجمه نمایند، یک فایل ترجمه ارسال کرده اند که مشخص نیست به کدام گروه تعلق دارد. لطفا تا 14 بهمن شما هم این مورد را روشن نمایید.