۱۳۸۷ بهمن ۲۱, دوشنبه

برنامه نیمسال دوم 1388-1387

برنامه ی حضور من در ترم جاری دانشکده معماری آزاد قزوین را دچار تغییراتی نموده اند که به این شرح اعلام می شود:

یکشنبه:
ساعت 8 تا 13 طرح معماری پنج (گروه کارشناسی پیوسته)
ساعت 14 تا 16 مبانی نظری معماری (گروه کارشناسی نا پیوسته)

پنجشنبه:
ساعت 8 تا 13 و 14 تا 16 طرح معماری پنج (گروه کارشناسی پیوسته)
ساعت 16 تا 18 سیر اندیشه های معماری (گروه کارشناسی ارشد نا پیوسته)

جمعه:
ساعت 8 تا 10 کرکسیون پایان نامه ها
ساعت 10 تا 12 معماری معاصر (گروه کارشناسی)
ساعت 13 تا 15 کرکسیون پایان نامه ها
ساعت 15 تا 18 مبانی نظری معماری (گروه کارشناسی پیوسته)