۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

سرفصل درس تحلیل فضاهای شهری


اهداف درس:
• آشنایی دانشجویان معماری با فضاهای شهری و چگونگی تحلیل فضاهای شهری
• آشنایی با مهمترین منابع در زمینه ی تحلیل و طراحی فضاهای شهری

برنامه هفتگي :
جلسه اول:
جلسه دوم: طرح مسئله و اهميت موضوع/ تمرين طوفان ذهني/ تعریف و تحدید طراحی شهری و طراحی در مقیاس کلان و معرفی تخصص های وابسته/ ارائه برنامه كلاس و منابع مطالعاتی
جلسه سوم: معرفی و تحلیل عناصر تشکیل دهنده ی سیمای شهری/ معرفی و تحلیل عناصر معماری بعنوان دانه های سازنده ی فضاهای شهری و نقش آنها در سیما، بافت و معماری شهر
جلسه چهارم: بررسی ارزش های شکل در تاریخ شهر/ معرفی و تحلیل انواع سازماندهی فضایی در مقیاس مجموعه های شهری از مصر باستان تا امروز
جلسه پنجم: تحلیل انواع طرح های شهری/ طرح جامع/ طرح تفضیلی/طرح هادی و .../ کارگاه تحلیل فضاهای شهری (در مقیاس شهر)
جلسه ششم: تعریف و تحلیل رابطه ی انسان و محیط اعم از محیط طبیعی ، محیط مصنوع و محیط اجتماعی و فرهنگی و تعیین نقش عوامل مذکور در ساخت و سازمان فضایی معماری در مقیاس خرد و کلان/
جلسه هفتم: شهرسازی ایرانی/ مطالعه ی موردی اصفهان/ کارگاه تحلیل فضاهای شهری(در مقیاس منطقه)
جلسه هشتم: معرفی اصول هفت گانه ی محیط های پاسخده پیرامون تحلیل و طراحی فضاهای شهری
جلسه نهم: معرفی نمونه هایی از شهرسازی اروپا و امریکا
جلسه دهم: معرفی پروژه های نمونه ی تحلیل فضاهای شهری دانشجویان
جلسه يازدهم: کارگاه تحلیل فضاهای شهری (در مقیاس محله)
جلسه دوازدهم: معرفی و تحلیل کیفیت های بصری و ادراکی در فضاهای شهری مانند: وحدت، تنوع، مقیاس انسانی، توالی فضایی، سلسله مراتب، جهت یابی، احساس مکان، هویت و ... با معرفی نمونه هایی از این کیفیت ها/
جلسه سیزدهم: معرفی و تحلیل فضاهای شهری مانند خیابان ها، معابر، فضاهای متوالی در مجتمع های شهری/ معرفی انواع شبکه های ارتباطی از دیدگاه مهندسی ترافیک
جلسه چهاردهم: کارگاه تحلیل فضاهای شهری (در مقیاس محله)
جلسه پانزدهم: آشنایی با تئوری ها و روشهای جدید تحلیل فضاهای شهری مانند: روش بیل هیلیر (Space Syntax) و بحث شهر نوعی(The Generic City) در نظر رم کولهاس و ...
جلسه شانزدهم: جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده

روش ارزش‌گذاري:
• فعاليت كلاسي در طول ترم (4 نمره) :
شركت در بحث 0.5 نمره
كنفرانس 2 نمره
معرفي تازه‌هاي طراحی شهری 0.5 نمره
حضور 1 نمره
• امتحان پايان ترم (12 نمره)
• پروژه عملی (4 نمره)