۱۳۸۷ مهر ۷, یکشنبه

فهرست تعداری از منابع دروس مبانی نظری معماری و سیر اندیشه در معماری


احمدی ، بابک- حقیقت و زیبایی- نشر مرکز.
احمدی، بابک- معماری مدرنیته- نشر مرکز
احمدی، بابک- مارکس- نشر مرکز.
استیرلن، هانری،1377- اصفهان تصویر بهشت- ترجمه جمشید ارجمند- نشر فرزان روز.
افلاطون، جمهور- ترجمه فئواد روحانی- نشر بنگاه ترجمه و نشر
افلاطون، فایدروس(زیبایی)- ترجمه محمد حسن لطفی
بانی مسعود، امیر(1384)، تاریخ معماری غرب، نشر خاک، اصفهان.
بانی مسعود، امیر؛ سیری گذرا در شکل گیری و تحول فضای معماری؛ فصلنامه آسمانه، شماره 3؛ صص. 5 تا 11
بهار، مهرداد، 1373- تخت جمشید- عکاس و ناشر: نصراله کسرائیان- ص 10 تا 37
بیکن، ادموند؛ طراحی شهر ها؛ نشر مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران؛ صص. 13 تا 46
حقیقت، عبد الرفیع- تاریخ نهضت های فکری ایرانیان – از ظهور رودکی تا شهادت سهروردی
دلوز، ژیل- فلسفه نقادی کانت- ترجمه مهدی پارسا. دکارت ، رنه- اصول فلسفه - ترجمه منوچهر صانعی- نشر الهدی.
ذکاء، یحیی، 1377- نوروز و بنیاد نجومی آن در همبستگی با تخت جمشید.
رئیسی، ایمان، 1380 – فضای نو؛ نوروز نو- رساله کارشناسی ارشد معماری.
رئیسی، ایمان؛ نقش نقد در جهت دهی معماری معاصر ایران؛ رساله دکتری معماری؛ منتشر نشده. فصل دوم
رئیسی، ایمان-1382- گرایش به تکنولوژی در تخت جمشید- مقاله منتشر نشده.
رفیع پور، فرامرز؛ آناتومی جامعه؛ نشر شرکت سهامی انتشار؛ صص. 291 تا 346
سجادی، جعفر- شرح رسائل فارسی سهروردی
سجادی، جعفر- شهاب الدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراق- 83 و 1382-
ضمیران، محمد- جزوه درس معرفت شناسی – دوره دکتری معماری دانشگاه آزاد
فلامکی، محمد منصور؛ شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب؛ نشر فضا؛ صص. 87 تا 142
کاپستون، فردریک- تاریخ فلسفه یونان و روم - ترجمه جلاا الدین مجتبوی- نشر سروش
کاپلستون، فردریک- تاریخ فلسفه؛ از ولف تا کانت. کانت، امانوئل- نقد قوه حکم - ترجمه عبد الکریم رشیدیان- نشر نی.
کاپن، دیوید اسمیت(1383)، مبانی نظری معماری (دوجلدی)، ترجمه علی یاران، نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
کانت، امانوئل- نقد عقل عملی - ترجمه انشاء الله رحمتی.
کورنر، استفان- فلسفه کانت- ترجمه عزت الله فولادوند- نشر خوارزمی.
کولهاس، رم؛ کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ؛ ترجمه ایمان رئیسی، نشر خاک؛ ص. 7
گروتر، یورک؛ زیبایی شناسی در معماری؛ ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون؛ نشر دانشگاه بهشتی؛ صص. 53 تا 352
گیرشمن، رمان- هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی- ترجمه عیسی بهنام - انتشارات علمی و فرهنگی.
لوکوربوزیه؛ بسوی یک معماری؛ ترجمه عبدالکریم رشیدیان؛ در کتاب از مدرنیسم تا پست مدرنیسم؛ صص. 202 تا 213
مجتبوی، جلال الدین- کلیات فلسفه
مزینی، منوچهر، مقدمه ی کتاب عرصه های زندگی جمعی و خصوصی؛ نشر دانشگاه تهران؛ صص. سه تا نوزده
نصر، سید حسین- نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت- نشر خوارزمی
Vitruvius, Markus (1960); the Ten Book of Architecture; Trans. Morris H. Morgan; New York.