۱۳۸۷ مهر ۷, یکشنبه

برنامه درس مبانی نظری معماری

جلسه اول: طرح مسئله و اهميت موضوع/ تمرين طوفان ذهني/ معرفی برنامه كلاس و منابع مطالعاتي/ تعریف معماری و سایر مفاهیم پایه از جمله: انسان، فضا، زمان، محیط، کانسپت و ایده
جلسه دوم: سنت: بنیان های نظری و درون مایه های معماری؛ تحلیل مجموعه تخت جمشید، نمایش فیلم شکوه تخت جمشید
جلسه سوم: سنت: بنیان های نظری و درون مایه های معماری/ تحلیل مسجد امام اصفهان
جلسه چهارم: سنت: بنیان های نظری؛ بررسی اندیشه های افلاطون و ارسطو/ تحلیل اندیشه های ویتروویوس
جلسه پنجم: سنت: سیر اندیشه در قرون وسطی و رنسانس، تحلیل اندیشه ها و آثار آلبرتی و پالادیو
جلسه ششم: مدرنیته: بنیان های نظری؛ بررسی اندیشه های دکارت، کانت و مارکس
جلسه هفتم: مدرنیته: درون مایه های معماری؛ بررسی اندیشه ها و آثار آدولف لوس، والتر گروپیوس و میس وندرو و برونو زوی/ نمایش فیلم کارخانه ی واکس جانسن اثر فرانک لوید رایت
جلسه هشتم: مدرنیته: درون مایه های معماری؛ بررسی اندیشه ها و آثار لوکوربوزیه/ نمایش فیلم صومعه لاتورت اثر لوکوربوزیه
جلسه نهم: بحث در مورد برنامه ریزی و طراحی معماری/ بحث در مورد آینده ی حرفه ای دانشجویان معماری
جلسه دهم: پسا مدرنیته: بنیان های نظری؛ بررسی رویکرد های ساختارگرایی و
پسا ساختارگرایی/ مرور اندیشه های ژاک دریدا و ژیل دلوز
جلسه یازدهم: پسا مدرنیته: درون مایه های معماری؛ بررسی اندیشه ها و آثار رابرت ونتوری، چارلز جنکز، کنت فرامپتون
جلسه دوازدهم: پسا مدرنیته: درون مایه های معماری؛ بررسی اندیشه ها و آثار پیتر آیزنمن و رم کولهاس
جلسه سیزدهم: مقدمه ای بر روش های طراحی معماری امروز
جلسه چهاردهم: پلورئالیسم، جهانی شدن و رویکرد های معماری/ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري از مباحث سنت، مدرنیته و پسامدرنیته.


روش ارزشگذاری:
فعاليت كلاسي در طول ترم (2 نمره) :
شركت در بحث.................................................................1 نمره
حضور...................................................................................1 نمره
امتحان پايان ترم دانشجویان کارشناسی پیوسته....................................16 نمره
امتحان پايان ترم دانشجویان کارشناسی ناپیوسته....................................18 نمره
پروژه (ویژه ی دانشجویان کارشناسی پیوسته)....................................... 2 نمره


منابع امتحان:
احمدی، بابک (1374)؛ حقیقت و زیبایی؛ نشر مرکز/ درس های: دوم، سوم، ششم، هشتم، دهم و دوازدهم
استیرلن، هانری (1377)؛ اصفهان تصویر بهشت؛ ترجمه جمشید ارجمند؛ نشر فرزان روز/ فصل های دوم و سوم
کهون، لارنس (1381)؛ از مدرنیسم تا پست مدرنیسم؛ ویراسته ی عبدالکریم رشیدیان؛ نشر نی/ فصل های 3 و 7 و 13 و 15 و 23 و 31
گروتر، یورک (1375)؛ زیبایی شناسی در معماری؛ ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون؛ نشر دانشگاه شهید بهشتی/ فصل های 3 و 4 و 5