۱۳۸۷ آبان ۱, چهارشنبه

خانه دوست کجاست

با توجه به مباحث مطرح شده در کلاس "مبانی نظری معماری" و "معماری معاصر" هفته قبل، برای رفتن به درب منزل خانه دوست، می توانید به آدرس های فوق مراجعه نمائید. درب منازل، دو قدم مانده به صبح بر روی شما باز خواهد شد!

Olgas s Gallery
http://www.abcgallery.com
در این سایت می تواندی نمونه آثار نقاشان نامی جهان را مشاهده کنید.

3D-parse
http://www.3dparse.com
در اینجا می توانید فیلم ها و تصاویر بازسازی شده از "مجموعه تخت جمشید" و "ارگ بم" را دریاقت کنید.

پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
http://journals.ut.ac.ir/user
نشریات دانشکده های مختلف دانشگاه تهران و همچنین نشریه دانشکده هنرهای زیبا در اختیار قرار دارد.

مجموعه فایلها و مقالات ارائه شده
http://mihrab.4shared.com
مجموعه کتابها و مقالاتی که با هدف مطالعات تکمیلی در اختیار قرار میگیرد.

آشنایی: دکتر احمد نادعلیان
http://www.wwwebart.com/persian/index.htm
با این آدرس به کلبه جناب نادعیان هدایت خواهید شد! با او هم سفر شوید.
حجاری ها در ساحل دریاها و رودخانه ها اجرا شده است. در نقاط آبی مستقیماً بر روی سخره ها حجاری کرده است، و در نقاط نارنجی حجاری هایش در دل خاک دفن شده اند!
نشانی
"خانه دوست کجاست؟" در فلق بود که پرسید سوار
آسمان مکثی کرد.
رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید
و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:

نرسیده به درخت،
کوچه باغی است که از خواب خدا سبزت است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است
می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در می آرد،
پس به سمت گل تنهایی می پیچی،
دو قدم مانده به گل،
پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی
و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد.
در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می شنوی:
کودکی می بینی
رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور
و از او می پرسی
"خانه دوست کجاست."
سهراب