۱۳۸۷ آبان ۳, جمعه

مطالعات تکمیلی

در جلسات گذشته، کلاس "معماری معاصر" صحبت هایی پیرامون جنبش های معماری ابتدا قرن بیستم و همچنین معرفی مدارس معماری شکل گرفت، برای مطالعات تکمیلی، می توانید به مقالات ارائه شده در نشریه دانشکده هنر های زیبا و همچنین وبسایت مدارس معماری معرفی شده در کلاس مراجعه نمائید.

12. فلاحت، محمد صادق، مفهوم حس مکان و عوارش شکل دهنده آن، -اینجا-
13. حقیر، سعید، سبک شناسی آر-نوو در معماری معاصر ایران، -اینجا-
14. حبیبی، رعنا سادات، تصویرهای ذهنی و مفهوم مکان، -اینجا-

مدارس معماری:
مدرسه معماری AA لندن
مدرسه معماری کوپریونیون نیویورک
مدرسه باهوس
مدرسه بوزار
مدرسه هاروارد