۱۳۸۷ آبان ۲۶, یکشنبه

پنج معمار نیویورکی

يافتن اين پنچ معمار نيويوركی كار ساده ای نيست .
با Google كردن بر صدق مدعای بنده معترف خواهيد شد.
براي يافتن نگارش صحيح ''جان هيدك '' ناگزير از جستجو در كتاب مبانی و مفاهيم در معماری معاصر غرب (دكتر وحيد قباديان) شدم و قس علی هذا . . .

جان هيدك ( John Hejduk )

پیترآیزنمن (Peter Eisenman)ریچارد میر(Richard Meier)چارلزگواثمی
(Charles Gwathmey)
مایکل گریوز(Michael Graves)
»» هدف از انتشار اين مطلب ايجاد امكان دسترسی خوانندگان به كلمات كليدی برای جستجو درباره معماران فوق است .