۱۳۸۷ آذر ۱۰, یکشنبه

فصل های مورد نظر جهت مطالعه در امتحان پایان ترم مبانی نظری معماری


احمدی، بابک (1374)؛ حقیقت و زیبایی؛ نشر مرکز/ درس های: دوم، ششم، هشتم، دهم و دوازدهم
استیرلن، هانری (1377)؛ اصفهان تصویر بهشت؛ ترجمه جمشید ارجمند؛ نشر فرزان روز/ فصل های دوم و سوم
کهون، لارنس (1381)؛ از مدرنیسم تا پست مدرنیسم؛ ویراسته ی عبدالکریم رشیدیان؛ نشر نی/ فصل های 3 و 7 و 13 و 15 و 23 و 31
گروتز، یورک (1375)؛ زیبایی شناسی در معماری؛ ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون؛ نشر دانشگاه شهید بهشتی/ فصل های 3 و 4 و 5
نسبیت، کیت (1386)؛ نظریه های پسامدرن در معماری؛ ترجمه محمدرضا شیرازی؛ نشر نی/ بخش دوم

ضمنا به اطلاع می رساند که سه کتاب آقایان فلامکی و معماریان و بانی مسعود که در ابتدای ترم معرفی شده بودند، از فهرست منابع امتحان این درس حذف شده اند!
شاد باشید.