۱۳۸۷ آذر ۱۰, یکشنبه

منابع امتحان درس آشنایی با معماری معاصر

مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- نشر مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران/ کل کتاب
معرفت، مینا- پیشگامان معاری مدرن ایران- کتاب تهران، پایتخت دویست ساله- نشر انجمن ایران شناسی فرانسه/ مقاله بصورت PDF در وبلاگ ارائه شده است.
بانی مسعود، امیر(1386)- پست مدرنیته و معماری- نشر خاک/ کل کتاب
فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره 84، ویژه ی معماری معاصر ایران- بهار 1385 - صفحات 12 تا 46

ضمنا برای مطالعه ی بیشتر می توانید از فهرست منابع تفکیکی که در ابتدای ترم در وبلاگ ارائه شده است، استفاده نمایید.
شاد باشید