۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعه

برنامه درس "سیر اندیشه های معماری"، کارشناسی ارشد معماری

برنامه هفتگی:

جلسه اول: طرح مسئله و اهمیت موضوع؛ معرفی برنامه کلاس و منابع مطالعاتی؛ انتخاب موضوعات سمینار؛ بحث در مورد تعریف معماری.
جلسه دوم: اسطوره: تعاریف و بنیان های نظری در معماری.
جلسه سوم: سنت: بررسی اندیشه ها و آثار ویتروویوس، آلبرتی و پالادیو.
جلسه چهارم: سنت: سیر اندیشه در معماری ایران دوره پادشاهی و دوره اسلامی، تحلیل مجموعه تخت جمشید و تحلیل مسجد امام اصفهان.
جلسه پنجم: سنت: بررسی اندیشه ها و آثار فیلسوفان و معماران معاصر جهان و ایران در مورد سنت.
جلسه ششم: مدرنیته: بررسی اندیشه ها و آثار لوکوربوزیه و برونو زوی و والتر گروپیوس.
جلسه هفتم: مدرنیته: بررسی اندیشه ها و آثار فیلسوفان و معماران معاصر جهان و ایران.
جلسه هشتم: پسا مدرنیته: بررسی رویکرد های ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی؛ تحلیل دو اثر معماری مرتبط.
جلسه نهم: پسا مدرنیته: بررسی رویکرد های نشانه شناسی و پدیدار شناسی؛ تحلیل دو اثر معماری مرتبط.
جلسه دهم: پسا مدرنیته: بررسی رویکردهای مارکسیسم و فمینیسم؛ تحلیل دو اثر معماری مرتبط.
جلسه یازدهم: پسا مدرنیته: بررسی رویکردهای پایداری و زمینه گرایی؛ تحلیل دو اثر معماری مرتبط.
جلسه دوازدهم: پسا مدرنیته: بررسی اندیشه ها و آثار فیلسوفان و معماران معاصر جهان و ایران.
جلسه سیزدهم: پلورئالیسم، جهانی شدن و اندیشه های معماری.
جلسه چهاردهم: کرکسیون مقاله
‌جلسه پانزدهم: کرکسیون مقاله
‌جلسه شانزدهم: کرکسیون مقاله
جلسه هفدهم: تحویل مقاله و امتحان پایان ترم

نحوه ی زمان بندی کلاس:
10 دقیقه بحث آزاد
50 دقیقه بحث تئوری
10 دقیقه استراحت
40 دقیقه سمینار


روش ارزش‌گذاری:
* فعالیت کلاسی در طول ترم (3 نمره):
مشارکت در بحث...................2 نمره
فعالیت وبلاگی.......................1 نمره
* سمینار .............................5 نمره
* مقاله از سمینار...................12 نمره

سمینار:
* با هماهنگی مدرس، موضوعاتی در زمینه ی مباحث برنامه ی کلاس انتخاب شده و در مدت 10 دقیقه توسط دانشجویان ارائه خواهد شد.
* پس از هر سمینار فایل خلاصه ی آن توسط مدرس در وبلاگ منتشر خواهد شد. لذا ارسال فایل مربوطه به پست الکترونیک مدرس پس از هر سمینار الزامی است.
* مناسب تر است که سمینار با نرم افزار Power Point ارائه شود.

مقاله:
* در پایان ترم، با استفاده از روش تدوین مقالات علمی، مقاله ای از سمینار هر دانشجو تدوین خواهد شد.
* مدرس سعی خواهد نمود که برترین مقاله ی ترم را در یکی از نشریات معماری ایران منتشر نماید.