۱۳۸۷ اسفند ۵, دوشنبه

تكليف معماري معاصر(هفته ي گذشته)تعريف معماري از ديد بزرگان اين مهم:

اولين تعريف معماري که در دايره المعارف معماري بدان استناد ميشود و تعريف دانشگاهي محسوب ميشود . متعلق به جان راسکين ميباشد

جان راسکين

معماري هنر افراشتن و اراستن بنا به توسط انسان است .

ويترو ويوس معمار معروف رومي:


معماري از نظم . سازواره و ارايش و تناسبات و هماهنگي و تناسبات .قرينگي پسنديدگي و ايستادگي و اقتصاد ناشي و نتيجه ميشود .


سر کريستورفر رن معمار بزرگ انگليسي:
معماري حاصل زيبايي استحکام و پايداري است و اسايش و اسودگي است ..


سر هنري وتن:


يک ساختمان خوب سه شرط دارد محصولي در خور و سودمند باشد داراي استحکام و پايداري باشد و مسرت بخش باشد .

ويتور ويوس:
اولين شخصي كه گفت معماري هنر است.
والتر گريپيوس:
از قاشق غذاخوري تا شهر دامنه كار معمار را تعريف مي كند.
تاداو آندو:
معماري بايد كاملا با اطراف هماهنگي داشته باشد.
جان راسكين:
معماري هنر مرتب كردن و تزيينات بناهاي ساخته شده توسط بشر به هر مقصودي است.به قسمي كه در ساده ترين نگاه سلامت نيرو و لذت بردن روح را ميسر نمايد.
فرانسيسكو ميليزيا:
معماري هنر ساختن است.
تويوايتو:
معماري پديده اي شهريست.
فوتورست ها:
معماري تحت تاثير جهان مكانيكي و تكنولوزي مي باشد.
لوكور بوزيه:
معماري غير از نمايش ساخت و پاسخ دادن به نيازها است.(منظورم از نيازها استفاده.راحتي و آسايش عملي است.)
هولاين:
همه معمارند و همه چيز معماريست.
آدلف لوس:
معماري چيزي نيست جز يادمانها و مقبره ها.
لوكور بوزيه:
معماري بازي احجام زير نور است(كتاب زمان و معماري)
معماري دريافت بصري از به پرواز در آمدن تفكرات خالق.
مدرنيستها:
معماري صنعت مي باشد.

دايره المعارف معماري با استناد به تعاريف فوق و تاکيد بر اين نکته که طرح و ساختار معماري حاوي معني و مفهوم وسيع تري است که فراتر از جسم و کالبد معماري قرار دارد . و تعريف جامع زير را ارايه ميدهد .

معماري بايد علم و هنري تعريف شود که طراحي ساختمان را توام با کيفيت زيبايي . هندسي و عاطفي . نيروي معنوي و روحاني رضايتمندي انديشمندانه و پيچيديگي . سازه سالم و برنامه ريزي ساده و انواع مختلف ويژگي هاي هنري از قبيل دوام و ماندگاري مواد و مصالح مطبوع رنگ اميزي خوشايندو دلپذير و تزيينات و راستگي و پويايي و تناسبات خوب و مقياس قابل قبول و بسياري از تداعي هاي خاطره اميز و همبسنگي و پيوند با سنت هاي پيشين به همراه داشته باشد .


و در پايان تعريف ايمان رييسي(مبناي كلاسي):
معماري هنر خلق فضاي زيستي انسان در زمان و مكان جهت تامين سطوح مختلف نياز هاي اوست.