۱۳۸۸ بهمن ۳, شنبه

جوردیگر باید دید....

برای جوردیگر دیدن لازم نیست آدم دیگری شویم کافیست مانند یک کودک ،نگاه ساده به اطراف داشته باشیم .استفاده این گروه از بطریهای دور ریز نوشیدنی نو آوری در مصالح ساخت را به همراه داشت.