۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

نگاهی گذرا به کانستراکتیویسم

به لحاظ مباحث نظری و ساختمان های طراحی شده، یکی از سبک های مهم برای بیان اصول و ارائه ساختمان های مدرن دربین دو جنگ جهانی بود.
ساختار لغوی کلمه construction: ریشه لاتینconstruction : کلمه to cnstruet از کلمه لاتین con struere – به معنی سازماندهی کردن یا ساختار دادن- گرفته شده است .و ریشه روسی این کلمه عبارت است از : konstruktsiie ● مبانی فلسفی: به لحاظ مباحث نظری و ساختمان های طراحی شده، یکی از سبک های مهم برای بیان اصول و ارائه ساختمان های مدرن دربین دو جنگ جهانی بود. ● 


نتایج : ۱) کانستراکتیویسم در تقابل با دترمنیسم می باشد. ابتدا کانستراکتیویسم پیشنهاد طرح کاری را می دهد و سپس افراد شروع به انجام آن کار می کنند . ۲) تجربیات انسانها یک پروسه ارادی و در اختیار خود انسانها ست . ۳) کانستراکتیویسم معتقد است که سازماندهی فعالیتهای شخصی انسان، بصورت آگاهانه است و اراده انسان درآن نقش دارد، یعنی هر فردی دارای مشخصات فردی است اما در کنار این موضوع انسان در شبکه هایی از ارتباطات بین خود و دیگران، زندگی می کند. ۴) انسانها بصورت منفرد از اجتماع قابل فهم و شناخت نیستند . ۵) در آینده پرسپکتیو بهتری از ایده های امروز و وحدت و گوناگونی در آن واحد وجود خواهد داشت برای جمع گرایی انسانها که چگونه انسان باشیم، آگاه باشیم و در اجتماع باشیم . ۶) تأکید بر روی فعال بودن و معنادار بودن گسترش خودها به عنوان سیستم های خاص است. ● 

نحوة گسترش کانستراکتیویسم در عرصه های معماری: با اوج گیری اندیشه های آزادی طلبانه که در طی زمان شکل گرفت و همگام با گسترش عرصه های صنعت و وقوع انقلاب کبیر روسیه، رهبران انقلاب که معتقد به آزادی و اختیار انسانها بودند پس از پیروزی شروع به گسترش مبانی فلسفی خود در هنرهاییکه جنبه های بصری داشتند از جمله معماری، نقاشی و ... کردند. حتی این تأثیرات به لایه های اجتماعی و روانشناسی جامعه نیز نفوذ کرد این تأثیرات که ناشی از آرمانهای انقلابیون بود در تمامی لایه های اجتماعی، روانشناسی و ... وجود داشت که تأثیرآن بر معماری بحث شد. ● 

حرکت های موثر بر جنبش کانستراکتیویسم : ▪ کوبیسم ▪ فیوتریسم ▪ سوپر ماتیسم الف) تعریف کوبیسم : حرکت هنری در نقاشی و مجسمه سازی در اوایل قرن بیستم که در راستای کاستن از ظرافت های فرم های طبیعی و تبدیل آنها به فرمهای انتزاعی که اغلب ساختار هندسی دارند و به صورت discret planes رنگ شده است . و بر پایه اشکال انتزاعی در راستای عمودی و افقی بیان می شده اند . ب) تعریف فیوتریسم : اعتقاد به این که معنی زندگی و تکامل انسانها در آینده است، نه در حال و گذشته ! حرکتی هنری درسال ۱۹۱۰ از ایتالیا شروع شد که هدف آن بیان انرژی، دینامیک و حرکت و کیفیت های خشن زندگی معاصر مخصوصاً نشان دهنده حرکت و نیروی عصر صنعتی مدرن بود. ج) تعریف سوپرماتیسم: حرکت هنر روسی که بوسیله مالویچ پایه گذاری شد. د) ویژگی های سوپرماتیسم : ۱) هنر بدون شیئی خاص ۲) رهایی هنر از نشان دادن جهان (مناظر و اشیا) ۳) اشکال هندسی که روی بوم نقاشی می شد. ۴) مطالعه فرم ها و هنریکه مربوط به اشکال هندسی و رنگ می شود. ۵) تأثیر زیاد در گسترش هنر مدرن در اروپا، معماری و طراحی صنعتی.