۱۳۸۷ مهر ۲۷, شنبه

خلاصه مطالب جلسه اول معماری معاصر

روش های دسته بندی معماری معاصر

الف: نیکولاس پوزنر، پیشگامان طراحی مدرن، ترجمه فرح اصالت، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول کتاب به زبان انگلیسی 1936
فهرست مطالب کتاب:
1. نظریات هنری ازموریس تا روپوش .
2. از سال 1851 تا موریس و نهضت هنر و پیشه.
3. نقاشی در سال 1890- 1900 .
4. آرنوو.
5. مهندسی و معماری در قرن نوزدهم
6. انگلستان از 1890- 1914 .
7. نهضت مدرن قبل از سال 1914
بیشتر ریشه یابی می کند و همانگونه که از نام کتاب برمی آید پایه های طراحی مدرن را تشریح می کند. تا سال 1936 .

ب: زیگفرید گیدئین، فضا، زمان و معماری
دسته بندی براساس تاریخ تحولات تا سال1960
ابتدا تحولات را بررسی می نماید، سپس به معرفی آثار معماران می پردازد.
گروپیوس، لوکوربوزیه، میس وندور، آلوارآلتو، یرن اوتزن

ج: لئوناردو بنه ولو- تاریخ معماری مدرن
جلد یک : جنبش مدرن تا پایان جنگ جهانی دوم. جلد دو: پس از جنگ جهانی دوم تا پایان دهه هشتاد.
ج. یک: -شرایط آغاز جنبش- باهاوس
- شکل گیری جنبش مدرن (27-1918)- لکوربوزیه
طرح مسائل شهرسازی:
دیدگاه گروپیویس
دیدگاه لکوربوزیه
دیدگاه سیام
معماری مدرن در آمریکا:
ریچارد نوترا
رایت
میس وندرو
ج. دو: اروپا پس از جنگ جهانی دوم- بازسازی انگلستان، شوروی ، ایتالیا
نشرجهانی معماری مدرن
تحولات دهه 60 – گروه سیام
دوران تردیدها- زمزمه های پسا مدرنیته

د: ویلیام کرتیس: معماری مدرن از 1900
1. ریشه های تشکیل دهنده معماری مدرن.
2. نظم یافتن معماری مدرن بین دو جنگ جهانی.
3. دگرگونی و انتشار پس از 1940 ، معماری مدرن آمریکا، لکوربوزیه ، آلتو
4. تداوم و تغییر در اواخر قرن بیستم.
بحث اقلیم، فرهنگ، منطقه در معماری، نقد معماری مدرن

ه: دسته بندی با رویکرد تئوری معماری:
مدرنیته ← کانت ، نیچه، بنیامین
فنومنولوژی ← تجربه گرا، حادثه گرا← مارسل دوشان
ساختارگرایی ← کانستراکتیویست های روس- یاکوبسن، چامسکی
پسامدرنیته← چارلز جنکز- لیوتار
پسا ساختارگرایی← دریدا، دلوز، فوکو

ی: دسته بندی با رویکرد فضاگرایانه:
1. استراتژی یکپارچه Monolithic
هندسی Geometric
شکل گرایانه Figurative
مجرد Abstract
مدرنیته = شفاف/ پست مدرنیسم= کدر
غیر هندسی nonGeometric
2. استراتژی پراکندگی Fragmentation
3. استراتژی میدان Field
4. استراتژی مفهومی Conceptual
سلسله مراتب تاریخی ندارد.

در مجموع :
بررسی خطی با توجه به تاریخ
بررسی سبکی: معماری مدرن، پست مدرن، لیت مدرن، ...
بررسی فضاگرایانه: یکپارچه، پراکنده، میدان، مفهومی

برنامه این دوره حاصل مجموع این دسته بندی ها + سرفصل شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

داستان معماری
داستان معماری داستان پر رمز و رازی است. در اساطیر سرزمین کرت واقع در جنوب شرقی یونان کنونی آمده است:
"دایدالوس (Daedalus) صنعتگر افسانه ای یونان، گاوی از چوب برای پاسیفائه، زن منیوس، ساخت؛ سیفائه درون آن خوابید و مینو تاوروس را زاد، مینوس، از سرشرم از این زاده، به دایدالوس فرمان داد لابیدنت (هزار تو) را بسازد و مینو تاوروس را در آن انداخت ...."
نکته ای که از طرح این داستان نتیجه می شود اینکه، معمار برای پاسخ به یک مسئله ابتدا یک ماشین خلق می کند(پرگار) و سپس بوسیلة آن ماشین به خلق یک کانپست می پردازد (لابیرنت).
ماشین معماری"" عبارتست از تکنیک یا ابزاری که بوسیلة آن کانسپت معماری خلق می شود.

برای مطالعه بیشتر بنگرید به:
دورانت، ویل- تاریخ تمدن- جلد دوم- یونان باستان – شرکت انتشارات علمی و فرهنگی – چاپ دوم – تهران0 137صفحه 877 .
رئیسی، ایمان- ماشین معماری- مجله فضا و فضا شماره 2 – نشریه دانشکده معماری آزاد همدان ویژه سومین کنگره سراسری دانشجویان معماری و شهرسازی - صفحه 38

ماشین معماری معماری کلاسیک ، هندسه اقلیدسی و تناسبات طلایی بود. پرسپکتیو معماری رنسانس را پدید آورد و کوبیسم معماری مدرن را. معماری پست مدرن هم محصول کلاژ بود و شاید دیاگرام ادوارد لورنتز باعث پدید آمدن معماری اواخر دهه هشتاد و نود باشد.

لابیرنت → پرگار
معماری کلاسیک → هندسه اقلیدسی
معماری رنسانس → پرسپکتیر
معماری مدرن → کوبیسم
معماری پست مدرن → کلاژ
معماری قرن بیستم دو دهه آخر → دیاگرام ادوارد لورنتز

بنابراین تاریخ معماری وابسته به تاریخ تفکر است. تفکر تحت شرایط زمانی و مکانی خاص، ماشین را بوجود می آورد و ماشین هم معماری تولید می کند.